Lapsevanem

Millele mõelda last lasteaaeda pannes

Sõbrad lasteaias. Foto: Dreamstime / Andrey Stratilatov

Kui kujutad ette oma last koolilaadses õhkkonnas teiste omavanustega täiskasvanute järelvalve all aega veetmas, sobib lapsehoiuks lastead või sõimerühm väga hästi.
Lapsed on lasteaias rühmadesse jaotatud vastavalt vanusele. Eestis on nii riiklikke- kui eralasteaedasid. Lasteaiad pakuvad erinevaid tegevusi ning nende n-ö tunniplaanidega võiks eelnevalt tutvuda. Samuti on erinev täiskasvanute arv, kes lastega tegelevad.
 
Lasteaia plussid

 •  Tavaliselt on lasteaiad usaldusväärsed kohad, kuhu oma laps hoida viia. Kui üks hoidja haigestub või ei saa muul põhjusel tööle tulla, on talle asendaja olemas.
 • Lasteaias õpib laps sotsiaalset käitumist. Lasteaed sobib lapsele, kellele meeldib struktuurses keskkonnas palju suhelda.
 • Regulaarselt kontrollitakse, kas lasteaias on täidetud vajalikud tervise- ja ohutusnõuded.
 • Uuringute kohaselt on kvaliteetses lasteaias käinud laps paremate kognitiivsete ja keeleliste võimetega.
 • Lasteaedades on tavaliselt rohkem vahendeid vaba aja veetmiseks ja rohkem mänguruumi, kui näiteks oma kodus lapsehoiuteenust pakkuval lapsehoidjal.
 • Lasteaiakasvatajad on saanud professionaalse väljaõppe
 • Osadele vanematele tundub, et struktureeritud ja rutiine süsteem lasteaias on turvalisem ja lapsed on paremini valvatud kui vabameelsemas koduses õhkkonnas.

Lasteaia miinused

 • See, mis osade jaoks on sotsiaalse käitumise stimuleerimine, meenutab teistele pigem kaost.
 • Mõned lapsevanemad näevad lasteaia institutsionaalses õhkkonnas puudust.
 • Lapsehoid ja rutiin ei ole nii paindlik, kui kodu-tüüpi keskkonnas
 • Heades ja kvaliteetsetes lasteaedades on tavaliselt järjekorrad (Eestis on hetkel enamikes lasteaedades järjekorrad) ning eralasteaiad võivad olla suhteliselt kulukad.

Mõtlemisainet
Lasteaiad on üha enam orienteeritud erinevate oskuste arendamisele ja seda võimalikult varajases eas. Mõned lasteaiad peibutavad vanemaid sellega, et reklaamivad akadeemilisi tegevusi. Ometi vajavad väikesed lapsed ka mänguaega, aega avastada maailma ja omandada sotsiaalseid oskusi. Hea lasteaed pakub tasakaalustatult nii struktureeritud kui struktureerimata tegevusi ning võtab erinevate oskuste õpetamisel arvesse lapse arengut.
Missugused kulutused kaasnevad last lasteaeda pannes?
Eestis lasteaias käimise kulud on sõltuvalt omavalitsustest erinevad. Üldiselt tuleb last munitsipaallasteaeda pannes arvestada:

 • toidurahaga
 • õppevahendite kuluga
 • kohatasuga

Näiteks Tallinnas on toiduraha suuruseks keskmiselt 20-25krooni/päev; õppevahendite tasu alla 3-aastastel lastel 22 ja üle 3-aaststel 38 krooni kuus ning kohatasu sõltuvalt vanemate sissetulekutest 100 või 200 krooni kuus. Teatud tingimustel saab kohatasust ka vabastust.
Mida võiks laps lasteaeda minnes osata?
Oleks hea, kui laps lasteasutusse mineku hetkeks kõnniks iseseisvalt ja tuleks toime lihtsama eneseteenindamisega.
Lasteasutuse liigid

 • lastesõim – kuni 3-aastastele lastele
 • lasteaed – kuni 7-aastastele lastele
 • erilasteaed – kuni 7-aastastele erivajadustega lastele

Rühmad
Sõimerühmas on kuni 3-aastased lapsed.
Lasteaiarühmad jagunevad:

 • noorem rühm – 3-5 aastased
 • keskmine rühm – 5-6 aastased
 • vanem rühm – 6-7 aastased
 • liitrühm – 2-7 aastased.

Laste arv rühmades

 • sõimerühmas kuni 14 last
 • lasteaiarühmas kuni 20 last
 • liitrühmas kuni 18 last

 
Vaata ka:
www.heaalgus.ee
www.lasteaiad.ee
Allikas: iVillage, www.lasteaiad.ee, riigiteataja
 
 

Write A Comment