Privaatsusest Nupsu portaalis

24 jaan. 2015 Kaarel Veike 0

Nupsu portaalis mõistetakse, et privaatsus on oluline. Need printsiibid kehtivad kogu keskkonna kohta, mida pakub Nupsu või selle tütar- või sidusettevõtjad. Kui meie privaatsustavade selgitamiseks on vaja täpsemat teavet, paneme lisaks üles eraldi privaatsusteadaanded, milles kirjeldatakse, kuidas konkreetsed teenused isikuandmeid töötlevad.

Nupsu isikuandmete töötlemise põhimõtetele on aluseks Eesti Vabariigi ISIKUANDMETE KAITSE SEADUS, mille esmärk on isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõiguste ja põhivabaduste kaitsmine kooskõlas avalike huvidega.

Kui teil on nende põhimõtete kohta mingeid küsimusi, võtke palun alati kõhklemata meiega ühendust meie veebisaidi kaudu.

Meie poolt kogutavad andmed ja nende kasutusviisid

Teie poolt esitatavad andmed

Kui registreerite Nupsu konto või mõne muu registreerimist nõudva Nupsu teenuse või kampaania kasutajaks, küsime teilt isikuandmeid (näiteks teie nime, e-posti aadressi ja konto parooli). Teatud teenuste, näiteks reklaamiprogrammide puhul küsime Teie maksekonto andmeid, mida me säilitame krüpteeritud kujul turvalistes serverites. Me võime ühendada andmed, mille te oma konto alt esitate, teistest Nupsu teenustest või kolmandatelt isikutelt pärinevate andmetega, et tagada teile parem kogemus ja parendada meie teenuste kvaliteeti. Teatud teenuste puhul võime anda teile võimaluse niisuguste andmete ühendamisest keelduda.

Nupsu cookie‘d

Kui te vaatate Nupsu saiti, saadame teie arvutisse ühe või rohkem cookie‘sid – see on väikemärgijada sisaldav fail –, mis tuvastavad unikaalselt teie brauseri. Me kasutame cookie’sid, et tõsta oma teenuste kvaliteeti kasutaja eelistuste salvestamise ja kasutajasuundumuste (näiteks selle, kuidas inimesed otsivad) jälgimise teel. Enamik brausereid on algselt seadistatud cookie‘d vastu võtma, aga te saate seadistada oma brauseri ümber kõigi küpsiste vastuvõtmisest keelduma või Teid cookie‘de saatmisest teavitama. Mõned Nupsu funktsioonidest või teenustest ei pruugi aga cookie‘de keelamise korral õigesti toimida.

Logitavad andmed

Kui kasutate Nupsu teenuseid, salvestavad meie serverid automaatselt andmed, mille Teie brauser saadab, kui te mingit veebisaiti vaatate. Need serverilogid võivad sisaldada niisuguseid andmeid nagu Teie veebipäring, Interneti-protokolli aadress, brauseri tüüp, brauseri keel, teie päringu kuupäev ja kellaaeg ning üks või enam küpsist, mis võivad teie brauseri unikaalselt tuvastada.

Kasutajaga suhtlemine

Kui saadate Nupsu‘le kirja või mõne muu teate, võime need teated teie päringute töötlemiseks, teie soovidele reageerimiseks ja oma teenuste parendamiseks alal hoida.

Sidussaidid

Me pakume mõnesid oma teenustest teiste veebisaitidega seotult. Isikuandmed, mille Te nendel saitidel esitate, võidakse saata teenuse osutamiseks Nupsu‘le. Me töötleme niisuguseid andmeid käesolevate põhimõtete kohaselt. Sidussaitide privaatsustavad võivad olla erinevad ja me soovitame Teil lugeda nende privaatsuspõhimõtteid.

Lingid

Nupsu võib esitada linke kujul, mis võimaldab meil jälgida, kas neile linkidele järgnetakse. Me kasutame seda teavet oma otsingutehnoloogia, kohandatud sisu ja reklaami kvaliteedi tõstmiseks. Kui soovite lisateavet linkide ja ümbersuunatavate URL-ide kohta, lugege palun meie KKK-sid või avage eraldi teema Nupsu küsimused-vastused foorumis.

Teised saidid

Käesolevad privaatsuspõhimõtted kehtivad Nupsule kuuluvate veebisaitide ja teenuste kohta, mida osutab Nupsu. Meil puudub kontroll otsingu tulemusel kuvatud saitide või meie mitmesugustest teenustest välja suunduvate linkide eest. Need teised saidid võivad paigutada teie arvutisse oma cookied või muid faile, koguda või paluda teilt andmeid või isikuandmeid.

Nupsu töötleb isikuandmeid üksnes asjakohastes privaatsuspõhimõtetes ja/või konkreetsete teenuste privaatsusteadaandes kirjeldatud eesmärkidel. Lisaks ülaltoodule hõlmavad niisugused eesmärgid järgmist:

  • meie toodete ja teenuste pakkumine kasutajatele, kaasa arvatud kohandatud sisu ja reklaami kuvamine.
  • auditid, uuringud ja analüüs eesmärgiga meie teenuseid hooldada, kaitsta ja parendada.
  • meie võrgu tehnilise toimimise tagamine ja uute teenuste väljatöötamine.

Nupsu töötleb isikuandmeid meie serverites, mis asuvad Euroopas (laiendatult ka Ameerikas ning Aasias). Me võime töödelda isikuandmeid omaenda teenuste osutamiseks. Mõnel juhul võime töödelda isikuandmeid kolmandate isikute, näiteks meie reklaamipartnerite nimel ja nende juhiste kohaselt.

Isikuandmetega seotud valikud

Kui registreerite end konkreetse registreerimist vajava teenuse kasutajaks, palume teil esitada isikuandmed. Kui me kasutame neid andmeid selle kogumise eesmärgist erineval viisil, siis me ei pruugi küsida teilt enne niisugust kasutamist nõusolekut.

Te võite keelduda isikuandmete esitamisest ükskõik millisele meie teenusele ja sel juhul ei pruugi Nupsu olla suuteline Teile neid teenuseid osutama.

Andmete jagamine

Nupsu jagab isikuandmeid teiste ettevõtetega või Nupsu-väliste üksikisikutega järgmistes piiratud olukordades:
Meil on teie nõusolek. Me nõuame igasuguste tundliku iseloomuga isikuandmete jagamiseks Teie nõusolekut.
Me anname niisuguseid andmeid oma tütar- ja sidusettevõtjatele või muudele usaldatavatele ettevõtetele või isikutele eesmärgil, et nad töötleksid meie eest isikuandmeid. Me nõuame, et need isikud nõustuksid töötlema niisuguseid andmeid meie juhiste järgi ning käesolevate põhimõtete ja igasuguste muude asjakohaste konfidentsiaalsus- ja turvameetmete kohaselt.

Me oleme heauskselt arvamusel, et ligipääs niisugustele andmetele, nende kasutamine, säilitamine või avaldamine on põhjendatult vajalik:
a) mingi kehtiva seaduse, õigusmenetluse või valitsuse poolt jõustatava nõude täitmiseks;
b) asjakohaste teenuse tingimuste täitmiseks, sealhulgas nende võimalike rikkumiste uurimine;
c) pettuse, turva- või tehniliste probleemide avastamiseks, ärahoidmiseks või nendega muul viisil tegelemiseks;
d) kaitseks Nupsu, selle asutajate või üldsuse vara või ohutust varsti ähvardava kahju eest seadusega nõutavas või lubatavas ulatuses.

Kui Nupsu osaleb ühinemises, omandamises või mõnede või kõigi oma varade müügis mingisugusel kujul, teavitame sellest enne, kui isikuandmed üle viiakse ja nende kohta hakkavad kehtima teistsugused privaatsuspõhimõtted.

Me võime jagada kolmandate isikutega teatud osa koondatud mitteisikuandmetest, näiteks konkreetset mõistet otsinud või konkreetset reklaami klõpsanud kasutajate arvu. Sellised andmed ei tuvasta Teid individuaalselt.

Kui Teil on lisaküsimusi isikuandmete haldamise või kasutamise kohta, võtke palun meiega ühendust e-maili aadressil info@nupsu.ee

Infoturve

Me rakendame asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta andmeid volitamata ligipääsu või muutmise, avaldamise või hävitamise eest. Need hõlmavad nii meie andmekogumis-, salvestus- ja töötlemistavade ning turvameetmete ettevõttesiseseid ülevaatusi kui ka füüsilisi turvameetmeid kaitseks volitamata ligipääsu eest süsteemidele, kus me talletame isiuandmeid.

Me piirame ligipääsu isikuandmetele Nupsu töötajate, alltöövõtjate ja esindajatega, kellel on vaja teada neid andmeid meie teenuste käitamiseks, arendamiseks või parkendamiseks. Need üksikisikud on seotud konfidentsiaalsuskohustustega ja nimetatud kohustuste täitmata jätmisel võidakse neid karistada, sealhulgas töösuhte lõpetamise ja kriminaalvastutusele võtmisega.

Andmeterviklus

Nupsu töötleb isikuandmeid ainult otstarbel, milleks neid koguti, ja käesolevate põhimõtete või võimaliku kehtiva konkreetsele teenusele vastava privaatsusteadaande kohaselt Me vaatame oma andmekogumis-, salvestus- ja töötlemistavasid üle, et tagada üksnes meie teenuste osutamiseks või parendamiseks vajalike isikuandmete kogumine, salvestamine ja töötlemine. Me rakendame põhjendatud meetmeid meie poolt töödeldavate andmete täpsuse, täielikkuse ja ajakohasuse tagamiseks, kuid vajaduse korral isikuandmete parandamise osas loodame oma kasutajatele.

Ligipääs isikuandmetele ja nende värskendamine

Kui kasutate Nupsu teenuseid, pingutame heauskselt selle nimel, et tagada Teile ligipääs oma isikuandmetele ja kas parandada neid andmeid, kui need on ebatäpsed, või kustutada niisugused andmed teie soovil, kui neid ei tule säilitada seaduse kohaselt või seaduslikel ärilistel eesmärkidel. Me palume üksikkasutajatel enne niisuguste taotluste töötlemist identifitseerida ennast ning kasutatavad, parandatavad või kõrvaldatavad andmed, ja me võime keelduda põhjendamatult korduvate või süstemaatiliste, tehniliselt liigseid pingutusi nõudvate, teiste privaatsust ohustavate või äärmiselt ebapraktiliste taotluste (näiteks varunduslintidel asuvaid andmeid käsitlevad taotlused) töötlemisest või selliste taotluste töötlemisest, mille korral ligipääs ei ole muul viisil nõutav. Igal juhtumil, kui me tagame ligipääsu andmetele ja nende parandamisele, osutame seda teenust tasuta, välja arvatud siis, kui see nõuab ebaproportsionaalselt suurt pingutust. Mõnede meie teenuste korral on kasutajate isikuandmetele ligipääsuks ja nende parandamiseks või kustutamiseks vajalikud toimingud teistsugused. Me esitame nende toimingute üksikasjad nende teenuste spetsiifilistes privaatsusteadaannetes või mujal Nupsu keskkonnas.

Jõustamine

Nupsus viiakse korrapäraselt läbi ülevaatusi käesolevate põhimõtete järgimise kontrollimiseks. Kui teil on küsimusi või probleeme seoses käesolevate põhimõtete või isikuandmete töötlemisega Nupsu poolt, siis võtke palun kõhklemata meiega ühendust kas selle veebisaidi kaudu või kirja teel aadressil VideoPartner OÜ, Künnapuu 9, Tallinn 12011. Kui me saame sellel aadressil ametliku kirjaliku kaebuse, on Nupsu põhimõtteks võtta kaebuse esitanud kasutajaga ühendust seoses tema probleemidega.

Käesolevate põhimõtete muutmine

Palun arvestage, et käesolevad privaatsuspõhimõtted võivad aeg-ajalt muutuda. Me ei vähenda Teie käesolevate põhimõtete kohaseid õigusi ilma Teie selgesõnalise nõusolekuta ja me eeldame, et niisugused muudatused on väikesed. Sellele vaatamata paneme kõik põhimõtete muudatused sellele leheküljele üles ja kui muudatused on olulised, anname sellest selgelt teada (kaasa arvatud põhimõtete muutumisest teatamine e-posti teel teatud teenuste puhul). Iga käesolevate põhimõtete versiooni identifitseerib selle kehtima hakkamise kuupäev lehekülje ülaservas.

Kui Teil on nende põhimõtetega seoses lisaküsimusi või probleeme, võtke palun alati kõhklemata meiega ühendust kas selle veebisaidi kaudu või aadressil VideoPartner OÜ, Künnapuu 9, Tallinn 12011.

Kommentaarid puuduvad

Postita kommentaar

Tead kedagi, kes võiks osata vastata? Jaga linki emaili teel või kasuta Twitterit või Facebooki!

Facebook