Kasutustingimused

15 mai 2016 Kaarel Veike 0

1. Üldist Nupsu.ee kohta

Nupsu.ee on Internetiportaal ehk veebileht, mida arendab ning opereerib VideoPartner OÜ.

Nupsu.ee pakub kasutajale juurdepääsu erinevale infole ning tasuta ja tasulistele teenustele. Osa informatsioonist koostab Nupsu.ee ise; osa materjalist on vahendatud sisutarnijatelt ning osa pärineb kolmandatelt osapooltelt. Sama kehtib ka teenuste kohta.

Kui tegemist on Nupsu.ee poolt vahendatava kolmanda osapoole sisu või teenustega, siis on vastaval lehel ka sellekohane viide.

Osa sisust ja teenustest on kõigile kättesaadav, kuid osa sisust ja teenustest eeldab külastaja registreerumist kasutajaks.

Kuna Nupsu.ee-d täiustatakse pidevalt ning lisatakse uusi teenuseid, võivad Tingimused muutuda.

2. Vastutus sisu ja teenuste osas

Veebilehel avaldatava info tarnija (kui see pole Nupsu.ee) koostab ja hoiab korras avaldatavat materjali ning vastutab ise selle sisu, samuti ka pakutavate teenuste eest. Nupsu.ee ei vastuta selle teabe sisu, samuti pakutavate teenuste eest.

Nupsu.ee ei vastuta ei otsese ega kaudse kahju eest, mis Kasutajale seoses Nupsu.ee portaalis avaldatava informatsiooni lugemisega või pakutavate teenuste kasutamisega osaks võib saada.

Nupsu.ee ei ole kohustatud hüvitama kahju, mis on tekkinud portaali sisust või pakutavatest teenustest.

Nupsu.ee vastutab Nupsu.ee enda poolt pakutavate teenuste kvaliteedi eest. Nupsu.ee tasuliste teenuste pakkumisel esineda võivate probleemide korral üritab Nupsu.ee ennekõike Kasutaja tellitud teenust osutada või kui see osutub võimatuks, siis Kasutaja nõusolekul asendada samaväärsega või tagastada Kasutajale osutamata teenuse eest tehtud ettemaksed.

3. Registreerimine ja privaatsus

Oma isikuandmete ja aadressi kirjutamisega sellekohasesse registreerimisankeeti (edaspidi ankeet) saab külastaja Nupsu.ee registreeritud kasutajaks (edaspidi Kasutaja). Ta valib omale kasutajanime ja parooli või edastab registreerumiseks vajaliku informatsiooni Facebooki, Google’i või muu teenusepakkuja kaudu.

Registreerumisel küsime me sellist infot nagu nimi, sünniaeg, sugu, elukoht, telefon. Mõnede (näiteks finants-) rakenduste jaoks võime küsida ka Kasutaja tegevusala, huvialasid, isikukoodi, infot sissetulekute kohta ja muud Kasutajale (sh. personaalse) teenuse pakkumiseks vajalikku infot. Kui te registreerute Kasutajaks, ei ole te Nupsu.ee jaoks enam anonüümne.

Nupsu.ee võib müüa, rentida või anda muul viisil kolmandatele osapooltele oma Kasutajate isikuandmeid – kasutajanimesid, telefoninumbreid ja/või posti – ja e-meili aadresse.

Täites registreerimisel ära ankeedi annab Kasutaja oma nõusoleku selleks, et sinna kantud andmeid tohib kasutada Nupsu.ee siseselt informatsiooni edastamiseks, Kasutaja nõusolekul ka reklaami ja otsepakkumiste (edaspidi pakkumiste) vahendamiseks elektronpostiaadressile ja telefoni automaatvastajale. Nupsu.ee-l on õigus edastada pakkumisi Kasutaja muudele individuaalset suhtlemist võimaldavatale sidevahenditele, kui tarbija ei ole nende kasutamist sõnaselgelt keelanud.

Tähelepanu! Juhul, kui Kasutaja on ise edastanud kolmandatele osapooltele oma Nupsu.ee andmeid (e-posti aadressi, mobiilinumbri vms) ning saab sellest lähtuvalt soovimatuid teateid oma kontole, siis vastutus antud tegevuse eest on täielikult Kasutajal endal.

Registreerimisel küsitava informatsiooni esitamine on Kasutajale vabatahtlik. Kasutaja võib oma andmeid lisada, muuta, täpsustada. Informatsiooni mitte-esitamine piirab osa teenuste kasutamisvõimalust. Ebaõigete andmete esitamise eest vastutab Kasutaja.

Nupsu.ee kogub Kasutaja kohta informatsiooni kasutajaks registreerumisel, meie toodete ja teenuste kasutamisel, teatud lehekülgede külastamisel või Kasutaja osalemisel meie poolt (või meiega koostöös) korraldatavates kampaaniates ja võistlustel. Nupsu.ee võib kogutud informatsiooni täiendada äripartneritelt saadud andmetega.

Nupsu.ee server salvestab automaatselt informatsiooni Kasutaja brauseri kohta, sealhulgas IP aadressi, cookie-info ja selle, milliseid lehekülgi Kasutaja külastas.

Nupsu.ee kogub infot järgmistel eesmärkidel: et kujundada vastavalt sellele reklaame ja sisu; pakkuda just Kasutaja poolt soovitud kvaliteetseid tooteid ja teenuseid; täiustada oma teenuseid; võtta vajaduse korral Kasutajaga ühendust ning viia läbi uurimusi. Nupsu.ee piirdub info kogumisel vähimaga, mida me vajame Kasutajate kvaliteetseks teenindamiseks.

Nupsu.ee rendib, müüb või jagab Kasutaja kohta käivat üldinformatsiooni koostööpartneritele juhul, kui see on vajalik Kasutaja poolt küsitud teenuse pakkumiseks.

Informatsiooni rent, müük või jagamine tähendab, et me koostame Kasutaja andmebaasist vastavalt kolmandate osapoolt soovidele valimeid ning osutame nendele valimite baasil teenuseid s.h. edastame ka Kasutajtele pakkumisi.

Nupsu.ee-l on õigus anda infot kasutaja kohta õiguskaitseorganitele, kui asi puudutab ebaseadusliku tegevuse ja võimalike pettuste uurimist või ennetamist; potentsiaalset ohtu ükskõik kelle füüsilisele julgeolekule; Tingimuste rikkumist või muul seadusega nõutud põhjusel.

Nupsu.ee näitab sihtgruppidele suunatud reklaami vastavalt kogutud andmetele. Reklaamifirmad ja nende kliendid võivad eeldada, et inimesed, kes sihtgrupi reklaami näevad ja sellel klikivad, vastavad teatud kriteeriumitele.

Nupsu.ee ei edasta reklaamijale mingeid isikuandmeid, kui Kasutaja klikib reklaamil. Samas võib reklaamija ise teha järeldused, et Kasutaja vastab antud konkreetsetele kriteeriumitele.

Nupsu.ee jätab endale õiguse saata Kasutajale teateid oma teenuste kohta, näiteks uudiskirju. See käib Kasutaja konto juurde ja nendest kirjadest loobuda ei ole võimalik.

Nupsu.ee-l on õigus lisada Nupsu.ee veebikeskkonnast saadetavate e-kirjade lõppu reklaamlauseid.

4. Konfidentsiaalsus ja turvalisus

Kasutaja isikuandmed on kaitstud füüsiliste, elektrooniliste ja protseduuriliste turvameetmetega seaduses ettenähtud korras. Koostööpartnerid on kohustatud hoidma kasutaja andmed konfidentsiaalsena.

Kasutaja isikliku konto infot kaitseb ainult Kasutajale teada olev salasõna.

Teatud juhtudel, kui Kasutaja ja Nupsu.ee serveri vahel liikuv info vajab erilist kaitset, kasutame info vahendamisel turvalisuse tagamiseks üldtunnustatud SSL-krüpteerimist.

5. Cookie’d

Nupsu.ee võib võimaldada oma cookie’dele juurdepääsu Kasutaja arvutile.

Ka Nupsu.ee-s reklaamivate firmade cookie’d võivad Kasutaja arvutikasutust jälgida. Seda reguleerivad vastavate firmade, mitte Nupsu.ee privaatsusreeglid. Reklaamitellijatel ja teistel firmadel ei ole juurdepääsu Nupsu.ee cookie’dele.

Kasutajal on võimalus oma veebibrauser nii konfigureerida, et see ei lubaks cookie’de salvestamist Kasutaja arvutisse, kuid sellisel juhul võib Nupsu.ee teenuste ja sisu kasutamine olla osaliselt häiritud.

6. Kasutaja kohustused

Kasutaja kohustub mitte avaldama oma kasutajanime ja parooli kõrvalistele isikutele, samuti mitte kasutama kasutajanime ja parooli selliselt, et mõni kõrvaline isik võiks neid tuvastada. Kasutaja kannab vastutust kõigi toimingute eest, mida tehakse tema kasutajanime ja parooli abil.

Nupsu.ee-l on õigus, kuid mitte kohustus vaadata läbi materjali, mille Kasutaja Nupsu.ee kaudu teistele kättesaadavaks teeb. Kontrollida võidakse materjali vastavust Nupsu.ee kasutajatingimustega, samuti seda, kas Kasutaja tegevus ei ole sündsusetu, vastuolus seadusega või mõnel muul viisil sobimatu, kas Kasutaja kättesaadavaks tehtud materjal ei kujuta riski Nupsu.ee-le ja/või mitteasjaosalistele. Selle Tingimuste punkti rikkumise karistuseks võib olla hoiatus, avaldatud ebasobiva materjali kõrvaldamine või Kasutaja konto ajutine või lõplik sulgemine ning seadusest tulenevatel juhtudel ka õiguskaitseorganitele vastava info edastamine.

Kui veebilehe sisu tarnija on püstitanud piiranguid või nõudeid Kasutaja õiguse kohta tarvitada teatavat materjali, kaupu või teenuseid, peab Kasutaja neid piiranguid järgima.

7. Kasutamine

Nupsu.ee portaal on avatud ja funktsioneerib 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas.

Juhul, kui portaali funktsioneerimisel esineb häireid, ei kanna Nupsu.ee vastutust võimalike kahjude või kadude osas, mis võiksid Kasutajat tabada.

8. Muudatused Nupsu.ee -s

Nupsu.ee jätab endale õiguse muuta Nupsu.ee sisu ning identifitseerimist, kasutamist, tehnilisi üksikasju, süsteeme, lahtiolekuaegu jms.

9. Registreerimise kehtivusaeg ja osaluse lõpetamine

Nupsu.ee-s registreerumine kehtib tähtajatult. Kasutajal on õigus osalus ise lõpetada, kustutades oma konto. Konto kustutamisega ei kustu aga kasutajaandmed, vaid osa muutub nendest mitteaktiivseks Nupsu portaalis ning mingi osa säilib ligipääsetavana.

Nupsu.ee-l on õigus lõpetada Kasutaja osalus otsekohe, kui Kasutaja eirab Tingimusi. Lisaks sellele on Nupsu.ee-l õigus lõpetada Kasutaja osalus, kui kontot pole kolme kuu vältel kasutatud. Kogu talletatud info sellel juhul võidakse kustutatakse.

10. Tingimuste muutmine

Käesolevaga esitatud tingimuste muutmine või täiendamine jõustub üks kuu pärast uute tingimuste kättesaadavaks tegemist Kasutajatele Nupsu.ee poolt (uusi tingimusi sisaldava teate saatmise või nende tingimuste avaldamise kaudu). Kui Kasutaja ei teata selle aja jooksul, et soovib vastavalt eespool esitatud punktile 9 osalust lõpetada, loetakse, et ta on uute tingimustega nõustunud.

Tingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse kehtivatest õigusaktidest ja tavast.

12. Reklaampostitused Nupsu foorumis

Kasutajatel on õigus teha reklaampostitusi foorumis vaid eelneva kokkuleppe alusel. Kokkuleppe puudumise korral väljastab Nupsu.ee arve hetkel kehtiva hinnakirja alusel või jätab endale õiguse postitused eemaldada. Postitaja nõustub arve tasuma mägitud tähtaja jooksul. Tingimustega nõustumine jõustub hetkest, mil reklaampostitus Nupsu.ee foorumisse postitatakse. Nupsu.ee meeskond otsutab ise, milline postitus on kommerts- või reklaampostitus.

Kommentaarid puuduvad

Postita kommentaar

Tead kedagi, kes võiks osata vastata? Jaga linki emaili teel või kasuta Twitterit või Facebooki!

Facebook